Home / Επωνύμως / Διοικητικής μεταρρύθμισης συνέχεια…

Διοικητικής μεταρρύθμισης συνέχεια…

Γράφει ο ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Στη σημερινή ελληνική συγκυρία, επειδή φαίνεται να «αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι ο τόπος χρειάζεται ένα σύγχρονο κράτος και μια αποτελεσματική δημόσια διοίκηση, ικανή να εφαρμόζει με συνέπεια τη δημόσια πολιτική και να αντιμετωπίζει με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία τα δημόσια προβλήματα» (Μακρυδημήτρης), απαιτείται ριζικός ανασχεδιασμός τόσο των δομών όσο και προπάντων, των λειτουργιών-διαδικασιών υπό νέα λογική (προσανατολισμένη στον πολίτη).

Για την εργασία αυτή πρέπει να αξιοποιηθεί η συστημική λογική και οι νέες τεχνολογίες (ΤΠΕ).

Όλες οι αναλύσεις δείχνουν ότι στη χώρα μας η υφιστάμενη κουλτούρα αντιμετώπισης των οργανωσιακών θεμάτων είναι εντελώς επιφανειακή και προπάντων αντιπαραγωγική

Ωστόσο, οποιοσδήποτε ανασχεδιασμός πρέπει να έχει ως βάση του την ενιαία θέαση και τη συνολική λειτουργία του Κράτους, τόσο ως διοικητικού μηχανισμού όσο και ως προϋπολογισμού, και αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με αξιοποίηση σύνθετων εργαλείων διοίκησης, με την απαιτούμενη λειτουργικότητα και χρηστικότητα, όπως κατεξοχήν είναι η δημόσια πολιτική.

Όλες οι αναλύσεις δείχνουν ότι στη χώρα μας η υφιστάμενη κουλτούρα αντιμετώπισης των οργανωσιακών θεμάτων είναι εντελώς επιφανειακή και προπάντων αντιπαραγωγική, με ξεχωριστό χαρακτηριστικό της τη ροπή «…σε παρελκυστικές τακτικές, σε ασαφείς διατυπώσεις και την έμφαση στο πολιτικό παίγνιο και τον κομματικό ανταγωνισμό…» (Παπούλιας).

Απαιτείται συνεπώς, κατά πρώτο, η αλλαγή κουλτούρας θέασης του Κράτους και στη συνέχεια των οργανωσιακών του συνιστωσών.

Το Κράτος είναι εργαλείο υπέρ των πολιτών και όχι υπέρ των ομάδων που το νέμονται (γνωστών ως «αναδιανεμητικών συσπειρώσεων»). Σεβόμενο τους πολίτες του, οφείλει να είναι αποτελεσματικό και να μην εξαντλείται στη ρητορική.

Σεβόμενο τα οικονομικά των πολιτών του (παρόντων και μελλοντικών) και το περιβάλλον, οφείλει να είναι αποδοτικό και όχι σπάταλο. Επιπλέον, σεβόμενο τόσο τους πολίτες όσο και τον εαυτό του, οφείλει να διαθέτει διοικητική ικανότητα και να είναι στρατηγικά προσανατολισμένο.

Όσον αφορά την καταλληλότητα της συγκυρίας για ανάληψη μεταρρυθμιστικών εγχειρημάτων, αν η πολιτική είναι η «τέχνη του να επωφελείσαι από τις περιστάσεις» (Schwartzenberg), τότε η παρούσα οικονομικο-πολιτική κρίση (2010-2017) συνθέτει μια εξαιρετική ευκαιρία για την προώθηση των απαιτούμενων μεταρρυθμίσεων, προκειμένου το ελληνικό πολιτικο-διοικητικό σύστημα αφενός να εξορθολογήσει τις δομές και τη λειτουργία του, ώστε να γίνει αποδοτικό, και αφετέρου να αποκτήσει τέτοια νοοτροπία διοίκησης και προσφοράς, ώστε να μετατραπεί σε κινητήριο μοχλό της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης.

Για να πραγματοποιηθούν αυτά απαιτείται:

  • Η δρομολόγηση ριζικού ανασχεδιασμού ολόκληρης της Διοίκησης, με όρους συστημικής ανάλυσης. Θεώρηση δηλαδή του Κράτους ως συνόλου με διακριτές δομές που προεχόντως αναλαμβάνουν να φέρουν σε πέρας λειτουργίες που σχεδιάζονται κεντρικά και υλοποιούνται περιφερειακά και τοπικά, χάριν του εθνικού – δημοσίου συμφέροντος. Παράλληλα, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση τοπικών πολιτικών από τους αποκεντρωμένους φορείς, ενισχύουν την εθνική συνοχή και τη δημοκρατική λειτουργία μέσα από τη διασύνδεση Κοινωνίας Πολιτών και Κράτους που επιτυγχάνουν στόχους σε συνάρτηση με την πραγμάτωση και προβολή δημοκρατικών αξιών.
  • Η κατανομή αρμοδιότητας ανάμεσα στους διάφορους κρατικούς φορείς-δομές, να γίνει με βάση τον ιδιαίτερο ρόλο καθενός εξ αυτών στις ασκούμενες δημόσιες πολιτικές (ρόλος σχεδιασμού ή ρόλος υλοποίησης ή ρόλος ελέγχου) σε συνδυασμό με τη χωρική τους αρμοδιότητα (εθνική, περιφερειακή, τοπική) και τη συμβολή τους στην αποδοτική επίτευξη των καθορισμένων στόχων.
  • Οι φορείς που λαμβάνουν τις αποφάσεις επιβάλλεται να διαθέτουν όλη τη σχετική γνώση. Γι’ αυτό πρέπει να είναι οργανωμένοι ως φορείς μάθησης, με συγκέντρωση σε προσβάσιμες βάσεις δεδομένων όλων των σχετικών πληροφοριών, τη δυνατότητα κατάλληλης επεξεργασίας τους και την εξασφάλιση της διαθεσιμότητάς τους.

*Ο Κωστής Παπαδημητρίου είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Επιμελητηρίου

Check Also

Η αποκέντρωση στο ελληνικό κράτος

Γράφει ο ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ* Ως μορφή αποκεντρωμένης-περιφερειακής Διοίκησης του κράτους, η βαυαρική Αντιβασιλεία, υιοθετώντας γαλλικά …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *